ОДДЕЛИ

ГАЛЕРИЈА

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

galerii

ЕЛЕКТРОНСКИ ИНФОРМАТОР

i

ЗА РЕ-МЕДИКА

Персонал

Контакти

Одделот  работи со постојано вработен тим на 7 високо едуцирани и искусни анестезиолози-специјалисти и 14  анестезиолошки техничари, со тенденција за понатамошно проширување на тимот.

Др. Звонко Крстевски – шеф на одделот
mail: zkrstevski@remedika.com.mk
Др. Слаѓана Јошевска-Јовановска
mail: sjovanovska@remedika.com
Др. Бранко Петровски
mail: bpetrovski@remedika.com.mk
Др. Маргарита Ловач-Чепујноска
mail: mlovac@remedika.com.mk
Др. Наталија Чакар-Георгиевска
mail: ncakar@remedika.com.mk
Др. Ивица Стефановски
mail: istefanovski@remedika.com.mk
Др. Роберт Домазетов
mail: rdomazetov@remedika.com.mk

Љубица Маневска – одговорна сестра на одделот
mail: lmanevska@remedika.com.mk
Андроники Бибовска
Мелинда Николовска
Билјана Василевска
Андријана Ивановска
Марина Стојмановска
Александра Деспотовиќ
Милена Коцевска
Билјана Димовска
Александра Павловска
Катерина Tасевска
Марија Ристова
Ана Арсовска
Наташа Темелкова
Телефон за контакт со одделот  072 443 231  и  02 2603 131